ยค PopupMsg

Types

data PopupMsg a = Popup Point a | Popdown
instance Eq a => Eq (PopupMsg a)
instance Ord a => Ord (PopupMsg a)