ยค aboth, mapPair, et al

Various utility functions for pairs and lists

Types

aboth :: (t -> b) -> (t, t) -> (b, b)
mapPair :: (t1 -> a, t2 -> b) -> (t1, t2) -> (a, b)
pairwith :: (t -> b) -> t -> (t, b)
swap :: (b, a) -> (a, b)
pair :: a -> b -> (a, b)
oo :: (t1 -> t2) -> (t3 -> t4 -> t1) -> t3 -> t4 -> t2
anth :: Int -> (a -> a) -> [a] -> [a]
number :: Int -> [a] -> [(Int, a)]
loop :: (t -> t) -> t
gmap :: Foldable t1 => (t2 -> [a] -> [a]) -> (t3 -> t2) -> t1 t3 -> [a]
unionmap :: (Foldable t1, Eq a) => (t2 -> [a]) -> t1 t2 -> [a]
remove :: Eq t => t -> [t] -> [t]
replace :: Eq a => (a, b) -> [(a, b)] -> [(a, b)]
lhead :: [a1] -> [a2] -> [a2]
ltail :: [a1] -> [a2] -> [a2]
lsplit :: [a1] -> [a2] -> ([a2], [a2])
part :: (a -> Bool) -> [a] -> ([a], [a])
issubset :: (Foldable t1, Foldable t2, Eq a) => t1 a -> t2 a -> Bool
segments :: (a -> Bool) -> [a] -> [[a]]
setFst :: (a1, b) -> a2 -> (a2, b)
setSnd :: (a, b1) -> b2 -> (a, b2)

Description

These are various small utility functions missing from the standard Haskell libraries.