ยค loadFont, queryFont, et al

Types

loadFont :: FudgetIO f => String -> (FontId -> f b ho) -> f b ho
queryFont :: FudgetIO f =>
       FontId -> (FontStructF (Array Char CharStruct) -> f b ho) -> f b ho
loadQueryFont :: FudgetIO f =>
         String ->
         (Maybe (FontStructF (Array Char CharStruct)) -> f b ho) -> f b ho
loadFontF :: String -> Cont (F b c) FontId
queryFontF :: FontId -> Cont (F b c) (FontStructF (Array Char CharStruct))
loadQueryFontF :: String -> Cont (F b c) (Maybe (FontStructF (Array Char CharStruct)))
safeLoadQueryFont :: FudgetIO f =>
           FontName -> (FontStructF (Array Char CharStruct) -> f b ho) -> f b ho
safeLoadQueryFontF :: FontName -> (FontStructF (Array Char CharStruct) -> F b c) -> F b c

Description

These combinators are used to load fonts and font metric information.

The safe versions should never fail. They try to load the named font, but if that fails they load the fixed font instead, which is assumed to always be present.

See Also

xrequestK, xrequestF, XLoadFont, XQueryFont and XLoadQueryFont in the Xlib Programming Manual .